Online dating a sexy girl for a dati

by  |  18-Feb-2018 13:56

Tinanong ko kay Manang Gloria, ang nakakatuwa naming tagapaglaba ang tungkol kay Justin. “Baka busy lang.” “Hindi siya nagpaalam sa ‘kin, hindi man lang sinabi kung saan pupunta. Dati naman, tumatawag siya o kaya nagti-text.” “Amanda, cool ka lang.

Maaga raw itong umalis, at hindi na nga raw kumain ng agahan. Sampung beses ko na siyang tinawagan nang araw na ‘yon pero hindi niya iyon sinasagot. Dahil ayoko namang isipin na iniiwasan niya akong kausapin. “Ang tagal nating hindi nagkita tapos, ganyan pa ang isasalubong mo sa ‘kin? Galing itong Los Angeles at si Justin ang sumundo rito. ” Naroon sila ngayon sa coffee shop na madalas nilang puntahan noon.

First week of June this year, I was with my ex-boyfriend.

We’d met online back in December and were talking off-and-on after we broke up a couple months in.

“Ingat.” At bago pa makapasok si Amanda sa loob, Arthur kissed her. And he’d rather stay home and watch a video with Amanda than to be with Marianne, having a cup of coffee, and whatever she could offer him. Si Arthur ang dahilan kung bakit nakalimutan ni Amanda ang lahat. ” Hindi man lang gumalaw si Justin nang kalabitin siya ni Amanda. Muli niyang tiningnan ang pizza at softdrinks sa mesa. Alam niyang hindi rin magtatagal ay magkukuwento rin ito tungkol do’n. ” Hindi p’wedeng sabihin ni Justin sa kaibigan na kaya siya ganoon ay dahil sa nakalimutan ni Amanda ang isang napakaliit na bagay. Marami na siyang tawag mula kay Amanda na hindi niya sinasagot, at mas maraming text messages, tinatanong kung ano’ng ginagawa niya, kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag nito, kung ano ba ang problema niya at kung ano ang nangyari sa kanya. Busy siya sa restaurant, at gano’n din si Amanda sa catering. Galit na siya, iniisip kung ano nga ba ang nangyari rito, at hindi man lang nakuhang tumawag. Nakita niya ang mukha ni Justin at dahan-dahan siyang umayos ng pagkakaupo.

Community Discussion